Your browser does not support JavaScript!
近3年教職員人數與變動趨勢圖

(2)3年教職員人數與變動趨勢圖

103-105學年度教職員人數

學年度

103學年度

104學年度

105學年度

教師人數合計()

1,243

1,273

1,234

專任教師(含軍護教師)

595

609

621

兼任教師

648

664

613

專任職員、助教、警衛、約僱人員、工友與技士()合計()

274

277

283

 

 

  

  

 

 

 

 

瀏覽數